බුදු සමය වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් අදහස්‌ කරනු ලබන්නේ 18 වැනි සියවසේ අග භාගයෙන් පසු කාලයට අයත් බුදු දහමයි. විශේෂයෙන්ම 19 වැනි සියවසේ සිද්ධ වූ දේශපාලනික, ආර්ථික හා තාක්‍ෂණික පෙරළි නිසා බුදු දහම බටහිරට ව්‍යාප්ත වී ගිය ආකාරය අවධාරණය කෙරේ.

බෝසත්වරැ - Dr. B. R. Ambedk

මේ මහා පුරැෂයා ගැන දැනගන්න පහතින් ඇති ධර්මදේශණයට සවන්දෙන්න


වැඩි විස්තර සඳහා
Share this page

free counters